جعفر علوی زاده

                          مدیر گروه

MBA  مدیریت ارشد کسب و کار گرایش استراتژیک از دانشگاه تهران   Master of Business Administration

DBA  مدیرت عالی کسب و کار از دانشگاه تهران               Doctorate of Business Administration