مهندس علی کانتری

 

 

فوق لیسانی 1 نساجی 

فوق لیسانس :2 مدیریت اجرایی