دکتر منصور اوجاقی

  دکتری برق قدرت

هیات علمی دانشگاه زنجان