دکتر مصطفی جعفری

 دکتری مدیریت : استراتژیک

هیات علمی دانشگاه زنجان