دکتر رضا پیرایش

  دکتری مدیریت : سیاست گذاری و مالی

هیات علمی دانشگاه زنجان