طراحی بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار برای تمام کسانیکه در ابتدای کار هستند و ایده ای در سر دارند ، مناسب بوده و باید قبل از هرگونه هزینه کردن تدوین شود.