معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهادی است که مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری قرار دارد و از ابتدای تعریف فضای دانش بنیان در کشور متولی بهبود و توسعه حوزه دانش بنیان در کشور شده است. کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.

اهداف

 1. ارتقاي ‌اقتدار ملي، توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم از طريق افزايش توانمنديهاي فناوري و نوآوري در كشور
 2. ارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكميل مؤلفه‌ها و حلقه‌هاي آن
 3. توسعه « اقتصاد دانش بنیان » از طريق هماهنگي و هم‌افزايي بين‌بخشي و بين دستگاهي
 4. ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادلات بين بخش‌هاي عرضه و تقاضاي فناوري و نوآوري
 5. تجاري‌سازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري  و توسعه شرکت های دانش بنیان
 6. توسعه فناوريهاي راهبردي و اولويت‌دار ملي مصرح در نقشه جامع علمي کشور
 7. اعتلاي ارتباطات بين‌المللي علمي، فناوري و نوآوري و توسعه ديپلماسي علمي و فناوري

 

وظايف اساسی

 1. برنامه‌ريزي، هماهنگي بين بخشي و هم افزايي در «نظام ملي نوآوري» در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان
 2. هماهنگي و هم‌افزايي بين برنامه‌هاي توسعة کشور و سياستهاي كلان توسعة علم و فناوري كشور
 3. سياستگذاري و برنامه‌ريزي تامين منابع مالي در نظام علم، فناوري و نوآوري کشور
 4. هدفمندسازي، هدايت و توسعه پژوهشهاي کاربردي، تقاضا محور و مأموريت گرا و كمك به تجاري‌سازي نتايج آنها
 5. توسعه فناوري، تقويت فرآيند تجاري‌سازي و حمايت از موسسات و شرکت های دانش بنیان و شرکت هاي طراحي مهندسي
 6. حمايت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در کشور و ارتقاي توان «مديريت فناوري» در شرکت های دانش بنیان
 7. آينده نگاري و رصد فناوري، توسعه مراکز اطلاع رساني فناوري و ايجاد و ساماندهي فن‌بازارهاي عمومي و تخصصي
 8. حمايت از ايجاد و تقويت زيرساختهاي علمي، فناوري و نوآوري
 9. ارتقاي كارآفريني فناورانه و بهبود فضاي كسب و كار دانش بنیان و هدايت سرمايه‌هاي كشور جهت توليد كالاها و خدمات دانش بنیان
 10. توسعه سازوكارهاي سرمايه‌گذاري خطر‌پذير و تأمين مالي لازم در اقتصاد دانش بنیان
 11. کمک به ارتقاء نظام مالكيت فكري و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوري و نوآوري
 12. کمک به ارتقاء فعاليت‌هاي رسانه‌اي و فرهنگ‌سازي در حوزه علم و فناوري
 13. حمايت از ايجاد و توانمندسازي تشكل‌هاي خصوصي در زمينه توليد و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان
 14. انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولويت‌هاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور
 15. راهبري «ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي» و «كانون‌هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار»
 16. حمايت از نفوذ فناوري‌هاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي «طرح‌هاي كلان فناوري و نوآوري» در محورهاي راهبردي و نيازهاي اصلي كشور
 17. تحريك تقاضا، بازارسازي و تضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاريابي و صادرات كالاها و خدمات دانش بنیان
 18. توسعه ديپلماسي علم و فناوري و ارتباطات بين‌المللي و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در طرح های شرکت های دانش بنیان ، هدايت سرمايه‌هاي انساني و مالي ايرانيان خارج از كشور و توسعه شبكه‌هاي بين‌المللي علم و فناوري به ويژه در جهان اسلام با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط
 19. رصد فرصت‌هاي بين‌المللي بمنظور توسعه فناوري به ويژه شناسايي و كسب فناوري‌هاي نوظهور با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط
 20. توسعه فرآيندهاي شناسايي، جذب و انتقال و انتشار فناوريها در کشور با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط