معاونت نوآوری و توسعه فناوری

معاونت نوآوری و توسعه فناوری

در تاریخ ۹/۳۰/۱۳۹۲ با حکم جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیئت عامل و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، آقای دکتر غلامحسین رحیمی عضو هیئت عامل با عنوان “معاون نوآوری و توسعه فناوری ” مسئولیت این معاونت را به عهده گرفت.

وظایف معاونت نوآوری و توسعه فناوری

معاونت نوآوری و توسعه ی فناوری صندوق با هدف حمایت از شرکت ها و طرح های دانش بنیان تشکیل شده است. طرح ها و شرکت هایی که توسط این معاونت مورد بررسی قرار خواهند گرفت بایستی در سطح ملی از ویژگی نوآورانه برخوردار باشند و یا به منظور توسعه فناوری بوده و پاسخگوی یکی از نیازهای مبرم کشور باشند.
طرح های قابل بررسی توسط این معاونت می تواند در یکی از موارد زیر طبقه بندی گردد:
الف- طرح مراحل تحقیق و توسعه و ساخت و تست نمونه ی اولیه ی آزمایشگاهی را سپری کرده و در مرحله ی ساخت نمونه ی اولیه ی صنعتی (نمونه ی مهندسی) و انجام آزمون های عملکردی کارگاهی باشد.
ب- طرح مرحله ی تولید نمونه ی مهندسی را به پایان رسانده و پس از انجام آزمون های استاندارد و اخذ مجوز های قانونی لازم در مرحله ی ورود به تولید پایلوت (نیمه صنعتی) قرار داشته باشد.
ج- طرح تولید نیمه صنعتی را آغاز نموده و با هدف تکمیل فاز نیمه صنعتی و انتقال به مرحله ی تولید
صنعتی به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارد.
د- طرح در مرحله قبل از توسعه تولید قرار داشته و در حال تامین زیرساخت های لازم جهت تولید صنعتی
باشد.

ساختار اجرایی معاونت

معاونت نوآوری و توسعه ی فناوری به دو بخش تقسیم می شود که وظایف هریک از آنها به شرح زیر است:
۱- بخش بررسی و تصویب
• دریافت طرح های ارجاعی به معاونت پس از تکمیل کاربرگ معرفی طرح دانش بنیان
• بررسی مستندات طرح ها و ارزیابی طرح های دریافتی از منظر فنی و اقتصادی
• برگزاری جلسات مشترك با شرکت های دانش بنیان
• بازدید مکان شرکت و امکانات آن و ارزیابی توانمندی شرکت
• تهیه ی گزارش اعتباری طرح و ارجاع آن جهت بررسی در کمیته ی اعتباری صندوق
• آماده سازی و ارسال طرح های مصوب کمیته اعتباری جهت بررسی توسط هیئت عامل صندوق
• اطلاع رسانی درخصوص تصمیم هیئت عامل صندوق درخصوص طرح پیشنهادی به شرکت های دانش بنیان مربوطه
• ارجاع طرح های مصوب هیئت عامل به بخش نظارت و راهبری جهت عقد قرارداد و آغاز فرایند اجرایی
۲- بخش نظارت و راهبری
• هماهنگی جهت عقد قرارداد همکاری با طرح های مصوب هیئت عامل
• بررسی و اصلاح برنامه ی اجرایی پیشنهادی شرکت به عنوان پیوست قرارداد
• تعیین چگونگی پرداخت حمایت های مصوب به شرکت
• تشکیل کمیته ی راهبری و نظارت بر طرح های مصوب
• نظارت بر حسن اجرای طرح و تحقق اهداف آن پس از عقد قرارداد
• دریافت و ارزیابی گزارش های پیشرفت از فرایند اجرایی و اهداف تحقق یافته ی طرح
• ارائه ی خدمات پشتیبانی و مشاوره ی فنی و اجرایی به شرکت ها تا تکمیل مراحل تجاری سازی محصول
• راهبری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده با شرکت ها
• نظارت بر تهیه ی گزارش اختتام طرح و ارائه ی آن به هیئت عامل صندوق

خدمات مالی قابل ارائه

خدمات مالی و تسهیلاتی قابل ارائه توسط این معاونت به طرح ها و شرکت های دانش بنیان می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:
۱- اعطای کمک به طرح های دانش بنیان (موضوع ماده ۵ آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت جهت تأمین حداکثر ۲۰% از هزینه های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه برای شرکت های مشمول شرایط زیر:
الف- شرکت دانش بنیان با حداقل ۵۰ نفر نیروی انسانی متخصص
ب- دارای سابقه ی فعالیت بیش از ۵ سال در حوزه ی طرح پیشنهادی
ج- مشارکت در کنسرسیوم با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های داخلی و خارجی منوط به دارابودن اکثریت سهم مشارکت توسط شرکت دانش بنیان
۲- اعطای کمک بلاعوض به طرح های دانش بنیان (موضوع ماده ۶ مکرر آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت) جهت تأمین تا میزان ۵۰% هزینه های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه برای شرکت های مشمول شرایط زیر:
الف- مهم و ویژه بودن طرح با تأیید هیئت امنای صندوق
ب- صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات دریافتی شرکت از نظام بانکی را تقبل نماید.
ج- عدم توانایی مالی با تأیید هیئت امنای صندوق

راه های ارتباطی با معاونت نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی

وب سایت: www.nsfund.ir
آدرس شماره یک: تهران، زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، خیابان شیرکوه، پلاک ۱۱، کدپستی: ۱۵۳۳۳۸۸۹۹۱
شماره های تماس: ۶-۲۲۴۱۴۱۹۱  –  ۲۲۴۳۳۶۷۹  –  4-22433681