معاونت سرمایه گذتری

معاونت سرمایه گذاری

ریاست محترم هیأت عامل صندوق، در تاریخ ۱/۶/۹۲ آقای مهندس حسین شفیعی را به سمت معاونت سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی منسوب نمودند. ماموریت معاونت سرمایه گذاری، تامین مالی از طریق سود حاصل از سرمایه گذاریها و ثروت افزایی از طریق شناسایی و جذب فرصت های پر بازده سرمایه گذاری با محوریت شرکتهای دانش بنیان تعریف شده است. انواع مشارکت و سرمایه گذاری بر اساس مفاد مندرج در مواد ۳، ۵ و ۶ اساسنامه و مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر آیین نامه اجرائی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و همراستا با آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۲۳/۵/۹۲ از وظایف این نهاد است.

اهداف معاونت سرمایه گذاری

• سرمایه گذاری در قالب مشارکت
• ایجاد و توسعه صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر
• مشارکت مستقیم خطرپذیر در طرح های دانش بنیان
• مدیریت منابع مازاد صندوق
• جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی در سرمایه گذاری های مشارکتی

ضوابط و محدودیت های مشارکت در معاونت سرمایه گذاری

انواع مشارکت در معاونت سرمایه گذاری به شرح ذیل میباشند:
انواع مشارکت:
الف- مشارکت حقوقی
ب- مشارکت مدنی
ج- مشارکت خطرپذیر (شرکت های دانش بنیان – صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر
د- سایر روش های مشارکت
مشارکت های حقوقی و مدنی فاقد هرگونه محدودیت از منظر حجم سرمایه گذاری و درصد مشارکت بوده و شرایط
و ضوابط تعیین دوره خروج و چگونگی آن، توسط هیأت عامل مشخص و در قرارداد مربوطه قید میگردد. در سرمایه گذاری خطر پذیر (VC)، قانون میزان مشارکت و دوره خروج را تعیین کرده است.
شرایط متقاضیان جهت مشارکت با معاونت سرمایه گذاری
• شرکتهای دانش بنیان:
شرکت های دانش بنیانی واجد شرایط مشارکت با معاونت سرمایه گذاری هستند که یا مراحل اولیه رشد را سپری کرده و در مرحله تجاری سازی میباشند و یا از ایده هایی با چشم انداز روشن و بازاری پرقدرت جهت تجاری سازی و تولید انبوه برخوردار باشند.
• صندوقهای سرمایه گذاری:
شرکت ها / صندوق های سرمایه گذاری که دارای توان مالی مناسب و برخوردار از سابقه سرمایه گذاری خطرپذیر در ایده های نوآورانه و فناورانه بوده و آشنایی کامل با ضوابط و محدودیت های این گونه سرمایه گذاری ها داشته باشند، واجد شرایط لازم جهت مشارکت خطرپذیر با صندوق خواهند بود.

فرآیند کلی مشارکت خطرپذیر

۱- دریافت کاربرگ ارزیابی مقدماتی طرح از متقاضی
۲- بررسی کاربرگ و اعلام اصلاحات مورد نیاز به متقاضی
۳- ارزیابی اولیه طرح با محوریت بازار
۴- انعقاد قرارداد محرمانگی اطلاعات و اعلام رئوس گزارش امکان سنجی مورد تایید صندوق به متقاضی
۵- دریافت گزارش امکان سنجی از متقاضی و انجام بررسیهای لازم
۶- برگزاری جلسات با حضور متقاضی به منظور شفاف سازی و رفع ابهامات و انجام بازدیدهای مورد لزوم از شرکت و طرح
۷- برگزاری جلسات با متقاضی جهت توافق بر سر مدل مشارکت
۸- انعقاد قرارداد مشارکت و انجام تشریفات حقوقی جهت شروع مشارکت
۹- نظارت بر فرایند اجرای مشارکت
۱۰- انجام فرایند خروج از مشارکت پس از تحقق هدف مشارکت یا حسب شرایط مندرج در قرارداد
مشارکت خطرپذیر از طریق ایجاد یا توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر انجام میشود که درصد مشارکت و مدت حضور بر اساس قانون تعیین میشود. فرآیند کلی بشرح ذیل میباشد:
۱- دریافت درخواست و ارسال کاربرگ ارزیابی
۲- بررسی و رتبه بندی متقاضی
۳- انجام مذاکرات و کسب توافق
۴- انعقاد قرارداد حقوقی
۵- تشکیل شرکت یا صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر مشترک
گزیده دستورالعمل مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی:
موضوع مشارکت: موضوع مشاركت میتواند شامل تمام یا بخشی از انواع فرآیندها اعم از تکمیل زنجیره ایده تا بازار، تجاری سازی و… باشد.
مدت مشارکت: در هر مشاركت، عنداللزوم شرایط و ضوابط تعیین دوره خروج و چگونگی آن، توسط هیأت عامل مشخص و در قرارداد مربوطه قید میگردد.
سود مشارکت: صندوق پس از انجام مطاللعات كارشناسی و حصول اطمینان از توجیه پذیری طرح، اخذ مصوبات لازم، اقدام به سرمایه گذاری و مشاركت خواهدكرد. نرخ بازده مورد انتظار و سایر موارد با اهمیت در هرمشاركت بر اساس قرارداد منعقد شده بین صندوق و متقاضی كه به تصویب هیأت عامل رسیده، تعیین خواهد شد.
سرمایه مشارکت: دركلیه مشاركت ها پس از انجام توافقات فی مابین و انعقاد قرارداد مشاركت، تأمین سرمایه از منابع ذیل انجام خواهد گرفت:
– آورده نقدی متقاضی
– آورده غیر نقدی متقاضی
– آورده نقدی صندوق
– سایر منابع
وثایق و تضامین: صندوق موظف است به جهت حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات از مجریان طرح های مصوب، در مشاركت های مدنی، تضامین كافی اخذ نماید. فرآیند اخذ تضامین، كه در برگیرنده نوع تضامین مورد قبول، مبالغ آنها، ارزشگذاری، ترهین و… ، بر اساس دستورالعمل وثائق و تضامین مصوب هیأت عامل میباشد.
تصفیه و خروج از مشارکت: در هنگام خروج صندوق از كلیه مشاركت ها، سهمالشركه صندوق از طریق كارشناسان رسمی مورد وثوق صندوق، به روز ارزشگذاری می شود و به صورت تصفیه قطعی و نقدی و یا تصفیه اقساطی و واگذاری سهام انجام خواهد شد.
هزینه های تشکیل مشارکت: كلیه هزینه های اولیه، ثبت و … و نیز اقدامات اجرایی كه مربوط به شکل گیری و شروع مشاركت می باشد نظیر ارزیابی آورده غیر نقدی متقاضی، ترهین و یا توثیق وجه الضمان و… بر عهده متقاضی می باشد. هزینه های ثبت و سایر هزینه های پس از مشاركت به نسبت توافق شده در قرارداد بر عهده طرفین می باشد.

راه های ارتباطی با معاونت سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

وب سایت: www.nsfund.ir
آدرس: تهران. ونک. خیابان ملاصدرا. تقاطع کردستان به سمت شمال. نبش زاینده‌رود شرقی. پلاک ۲۴٫ مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان.
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۳۱۱۱
شماره های تماس: 66-88199260