تجاری سازی چیست؟

تجاری سازی چیست؟

 

روزانه در سراسر جهان، شرکت های مختلف و حتی افراد عادی، پس از انجام فعالیت های تحقیق و توسعه به اختراع ها و نوآوری هایی دست می یابند که از نظر مفهومی دارای کارکردهای مختلف و متنوعی است و می تواند بخش قابل توجهی از نیاز مشتریان را پوشش داده و حتی باعث بهبود کیفیت محصول و یا خدمات بشود.اما این ایده ها ، اختراع و نوآوری ها به خودی خود هیچ گاه نمی توانند مثمر ثمر واقع شوند و باید یک روندی را طی کنند تا به دست مصرف کنندگان در بازار برسند.

پس تجاری سازی را می توان به سلسه فعالیت هایی اتلاق کرد که برای بهره برداری از ایده ها، اختراع و نوآوری ها در قالب محصولات و با خدمات قابل ارائه، جهت فروش در بازار صورت گیرد.

تجاری سازی ممکن است برای یک محصول و یا خدمت ارائه شده ای انجام شود که پیش از آن انجام نشده است. و یا ممکن است برای محصول و یا خدمتی ارائه شود که پیش از آن در منطقه ای دیگر ارائه شده است و برای اولین بار در محدوده جغرافیایی مورد نظر ارائه خواهد شد.

همچنین برخی از اختراعات و نوآوری ها که قبلا در یک محصول و یا خدمت دیگر استفاده شده است، می تواند در یک محصول و یا خدمت متفاوت ارائه شود و در آن نیز بهبود حاصل نموده و یا به ارائه صورتی متفاوتتر از آن محصول و یا خدمت منجر شود.

بی شک جهت آنکه در تجاری سازی روند رو به رشد و موفقی طی شود، می بایست با فعالیت های تحقیق و توسعه و به کارگیریشیوه های افزایش سطح فناوری سطح فناوری را بالا رفته و قابلیت رقابت ایجاد شود.