شیوه های افزایش سطح فناوری

روش های افزایش سطح فناوری

  • توسعه ی فناوری

توسعه فناوری عبارت است از فرایند ایجاد فناوری های نوین برای محصولات، فرایندها، سیستم ها و تعیین نقاط بهینه، از طریق استفاده از فناوری کسب شده و دانش، تجربه و مهارت و تلفیق این عوامل با داده ها و نتایج تحقیقاتی در حوزه های فناورانه موجود در یک کشور. در مقایسه با انتقال فناوری که بیشتر به دنبال افزایش ظرفیت های تولید است. توسعه فناوری عمدتا افزایش سطح کیفی و بهبود و ارتقای فناوری را دنبال می کند.

  • ایجاد فناوری

ایجاد فناوری عبارت است از تبدیل ایده ها و اختراعات به محصولات و خدمات جدید و روش های آن و یا هرگونه نوآوری و بهبود در روش های تولیدی و خدمات موجود.

  • انتقال فناوری

انتقال فناوری عبارت است از انتقال فناوری از کشور و یا توسعه دهنده مبدا به یک مقصد و یا کشور دیگری جهت تولید کالا و یا ارائه خدمات در سطح استاندارد بالاتر. همچنین انتقال فناوری به منظور دستیابی به ابزار لازم جهت توسعه ابزار و روش های فناورانه جهت ارتقا سطح ارائه کالا و یا خدمت، بصورت مستقل از مبدا و صاحب فناوری است.

  • اشاعه فناوری

اشاع فناوری عبارت است از گسترش کاربردهای فناوری، که به واسطه این گسترش، یک فناوری از طریق کانال های توزیع معین بین کابران فناوری منتشر می شود تا آنان به ارتقا محصول دست یابند.

  • جذب و بومی سازی فناوری

جذب فناوری و بومی سازی آن نیز عبارت است از دریافت (به معنای یادگیری)، بهره برداری کامل و منطبق کردن آن فناوری با شریط محلی (اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و…) مقصد، توسط سازمان های متعدد به نحوی که به لحاظ منفعتی در حوزه و ها و محیط های بیشتر پاسخگوی نیازهای بومی و رفع نیازمندی ها باشد.