اختراع و نوآوریچیست؟

اختراع و نوآوری

اختراع (Invention)

اختراع نمود فیزیکی از ایک ایده است. در حقیقت ایجاد یک محصول جدیدی که پیش از آن وجود نداشته است. به موجب اختراع نو و جدید، فرد مخترع می تواند جهت ثبت و ایجاد مالکیت در محصول ساخته شده، با مراجعه به مراجع ذی ربط پروانه ثبت اختراع (گواهی ثبت اختراع) دریافت نماید. این پروانه مالکیت آن اختراع را به مدت معینی (طولانی مدت) به فرد مخترع می دهد تا سایر افراد و شرکت ها بدون حق اجازه وی اقدام به تولید نمونه از آن را نداشته باشند.

نوآوری (Innovation)

پس از اینکه ایده های جدید به عمل رسیدند می توان آن را نوآوری خطاب کرد. در حقیقت نوآوری بکاربردن توانمندی های فکری جهت ایجاد یک ایده یا محصول جدید است. نوآوری به معنای اقتصادی آن یعنی، به هم پیوستن ایده ها، فناوری ها و اختراعات، انجام شده جهت خلق یک محصول جدید، بهبود سیستمی و یا افزایش بهره وری. همانطور که مشخص است، نوآوری وسیع تر از اختراع است. هر اختراع را زمانی می توان یک نوآوری تلقی کرد که بنابر تعریف اقتصادی منجر به ایجاد کالایی جدید با بهبود باشد.