کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی

کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق کارگزاران خود خدمات مصوب را به دست متقاضیان می رسانند. حدود خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی که برای طرح ها و شرکت های دانش بنیان متقاضی از طریق کارگزاری انجام می شود، شامل پنج گروه خدمات ارزیابی (مانند ارزیابی فنی و اقتصادی) خدمات تحلیل­گری (مانند تجزیه و تحلیل بازار)، خدمات مدیریت (مانند مشاوره های مهندسی و مدیریتی)، خدمات مالی و اعتباری (مانند عاملیت مالی و اعتبارسنجی) و سایر خدمات (حقوقی، استاندارد) مورد نیاز صندوق خواهد بود.

در این بین خدمت ارزیابی فنی-اقتصادی به منظور ارائه تسهیلات مالی بسیار حائز اهمیت است. کارگزاران متعددی در این زمینه به فعالیت می پردازند که در عین حال که در ایجاد و تکمیل اکوسیستم دانش بنیان کشور بسیار نقش پررنگی دارند، ایرادات و نواقصات زیادی نیز متوجه این شرکت ها است. از بزرگترین ایرادات این شرکت ها عدم توازن در ارزیابی های صورت گرفته و در حقیقت سلیقه-محور بودن این ارزیابی هاست. به عنوان مثال مدت زمان ارزیابی و تکمیل گزارش اعتباری که برای بسیاری از شرکت ها بسیار حائز اهمیت است، می تواند از کمتر از ۱ ماه تا چندین ماه متغیر باشد.

لیست کارگزاران بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.