ظوابط استقرار شرکت ها

ضوابط استقرار شرکت های دانش بنیان

یکی از مشکلات شرکت های دانش بنیان، عدم امکان دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری است، این شرکت ها برای فعالیت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و سایر شهرهای بزرگ دارای محدودیت استقرار هستند که به دلیل ویژگی های خاص آنها، مشکلی جدی در مسیر فعالیتشان است. براساس مصوبه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت ۴۸۶۰۸ ه مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ هیات وزیران موضوع ضوابط استقرار واحدهای صنعتی پیشرفته و فعالیت شرکت های دانش بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجاز خواهند بود، مطابق با قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنعتی پیشرفته اقدام کنند. در ادامه ماده قانون های ” ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان ” را مطالعه می کنیم.

ماده۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل های زیر، بر اساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نمایند:
۱- فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی).
۲- فناوری نانو (محصولات و مواد).
۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها).
۴- الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای.
۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری.
۶- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.
۷- داروهای پیشرفته.
۸- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی.
۹- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها).
۱۰- انرژی های نو (تجدیدپذیر).
۱۱- محصولات پیشرفته در حوزه های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری های دریایی، ساختمان و راهسازی.
تبصره – رده بندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بند (۱۲) ماده (۲) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تعیین می شود.
ماده ۲- علاوه بر مکان های مجاز نام برده شده در ماده (۳) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰، واحدهای صنایع پیشرفته می توانند بر مبنای رده بندی، در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک های دانش سلامت موضوع ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرک ها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند.
تبصره – واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده (۱) در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، علاوه بر مکان های مجاز مذکور در ماده (۲) این تصویب نامه، مجازند در کاربریهای صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکان های صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.
ماده ۳- شرکت های دانش بنیان که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند، مشمول رده بندی نمی شوند و می توانند در کاربری های مجاز واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.
ماده ۴- استقرار و فعالیت شرکت های دانش بنیان دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاهای دانشبنیان، طبق رده بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در مواد (۱) و (۲) این تصویب نامه انجام میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.
ماده ۵- شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ تعیین می‌شود.
ماده۶- تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت های دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکر نشده و تصمیم گیری در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (۷) تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انجام می شود.
ماده ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درخصوص تأمین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت نماید.
ماده ۸- استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب ۱۳۷۴- و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد.

ماده ۹- این تصویب نامه جایگزین پیوست تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۵۹/ ت۴۱۹۲۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، بند (۸) تصمیم نامه شماره ۹۹۷۵۷/ ۴۳۰۸۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸، پیوست تصمیم نامه شماره ۴۲۲۴/۴۴۰۰۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ و تصویب نامه شماره ۱۲۴۹۴۶/ت۴۸۶۰۸هـ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ می شود.