پیوست های ایین نامه تشخیص

پیوست های آیین نامه تشخیص شرکت دانش بنیان

برای آشنایی بیشتر با نحوه تشخیص شرکت های دانش بنیان پیوست های آیین نامه تشخیص شرکت دانش بنیان را نیز مطالعه بفرمایید تا بدانید شرکت ها برای دانش بنیان شدن چه شاخص هایی را باید احراز نمایند.

پيوست يک: شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان نوپا

شرکت های دانش بنیان نوپا بايد همه شاخص‌هاي تشخيص زير را احراز نمايند:

 • حداقل يك سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.
 • حداقل دو سوم از اعضاي هيأت مديره شركت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز كنند:
  • حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند.
  • حداقل ۱ سال سابقه فعاليت كاري يا علمي در حوزه فعاليت شركت و يا سابقه مديريتي  داشته باشند.
  • داراي حداقل يك اختراع ثبت‌ شده ارزيابي شده داخلي يا يك اختراع بين‌المللي مرتبط با حوزه كاري شركت باشند.
 • شركت داراي معادل ۳ نفر نيروي انساني تمام‌وقت باشد.
 • شركت‌ بايد توليدكننده كالا يا كالاهاي دانش بنیان، مطابق فهرست كالاهاي دانش بنیان مصوب كارگروه باشد كه دانش فني آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فني، از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه نهادينه و بومي‌سازي كرده باشد و يا شركت داراي برنامه طراحي و توليد كالاهاي دانش‌بنيان باشد.
  تبصره: برنامه شركت براي طراحي و توليد كالاي دانش بنیان، بايد به تأييد يكي از مراكز رشد يا پارك‌هاي علم و فناوري (چنانچه شركت در همان مركز رشد يا پارك علم و فناوري مستقر باشد) و يا ستادهاي فناوري راهبردي (چنانچه حوزه فعاليت شركت مرتبط با موضوعات يكي از ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي باشد) برسد.
 • شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه باشد.
  تبصره- تأييد شركتهاي “دانش بنیان نوپا”، داراي اعتبار يك ساله بوده و تنها براي يك دوره يك ساله (مجموعا دو سال) مي‌تواند تمديد شود.

پيوست دو:  فهرست فعاليتها و اندازه‌گيری هزينه‌های تحقيق و توسعه‌

الف- فهرست فعاليت‌های تحقيق و توسعه‌

تحقيق و توسعه‌[(D&R): «عبارتست از انجام هرگونه کار خلاق، به طريقی نظام‌مند به منظور افزايش انباشت دانش از جمله دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از اين انباشت دانش برای طرح کاربردهای جديد. در اين تعريف، منظور از واژه “جديد” ،‌ جديد در ايران است.

R&D سه نوع فعاليت را در بر می‌گيرد:

 • تحقيق بنيادی ماموريت گرا (به دنبال کسب آگاهی از منشا پديده‌ها و حقايق قابل مشاهده و با اميد به اينکه دانش بوجود آمده در راستای حل مشکلات و شبهات استفاده شود)
 • تحقيق کاربردی (به دنبال کسب آگاهی که به سمت اهداف و مقاصد خاص عملی هدايت می‌شود) و توسعه تجربی (با استفاده از آگاهی‌های حاصله از تحقيقات و تجربه عملی به دنبال ايجاد يا بهبود محصولات جديد و خدمات جديد و…).
 • تحقيق بنيادی محض، که در آن هدف پيشبرد مرز دانش بدون هدف نيل به فوايد اجتماعی و اقتصادی بلند مدت و بدون تلاش برای بکارگيری نتايج در حل مشکلات عملی،‌ انجام می‌شود. بعنوانD&R محسوب نمی‌شود.

معيار اصلی برای تمايز فعاليت‌هايD&R با فعاليت‌های مرتبط ديگر، در وجود ميزان قابل ملاحظه‌ای از عنصر تازگی و حل مشکلات علمی و فنی از طريق D&R است؛ (يعنی حل مساله‌ای که برای فرد آشنا با دانش و فنون حوزه، قبلا آشکار نبوده است) و يا ايجاد دانش جديد يا استفاده از دانش برای طرح کاربردهای جديد است.

در جدول زير، خلاصه‌‌ای از فعاليت‌هاي D&R در قالب چند دسته کلی، ارايه شده است؛ در موارد زير، محصول شامل کالا و خدمات می‌باشد و فرآيند توليد نيز، شامل فرآيندهای توليد کالا و خدمات است.

دسته اصلی

معيارها و مصاديق

۱- فعاليت‌های صنعتی  در فعاليت‌های صنعتی اگر هدف، بهبود بيشتر محصول يا فرآيند توليد باشد، در اين صورت اين فعاليت‌ها R&D  است؛ اما اگر محصول يا فرآيند توليد يا رهيافت، بطور اساسی تعيين شده است و هدف اصلی، توسعه بازار، انجام برنامه‌ريزی پيش توليد يا ايجاد يک سيستم توليد يا کنترل معمولی، که بدون مشکل کار کند، باشد اين فعاليت‌هاR&D  نيستند. با توجه به معيار اشاره شده، موارد زيرR&Dهستند:

– «نمونه‌های اوليه‌ای[۱۴]» که برای آزمايشات مختلف محصولات يا فرآيندهای توليد، ساخته می‌شوند.

– «کارخانه‌های آزمايشی[۱۵]» که به منظور کسب تجربه و گردآوری داده‌ها انجام می‌شوند.

– «توليد آزمايشی[۱۶]» در صورتی که مستلزم انجام طراحی و کار مهندسی بيشتری روی نمونه­های اوليه[۱۷] بوده و با هدف بهبود بيشتر محصول انجام شود.

– رفع اشکالی که نياز بهR&Dدارد،R&Dاست. ولی رفع اشکال معمولی يا با روش‌های معمولی، R&D نيست.

– «R&Dبازخورد[۱۸]»، که برای رفع اشکالات فنی محصول يا فرآيند توليد جديد يا بطور اساسی بهبود يافته، انجام می‌شود.

– بخشی از هزينه‌های پروژه‌های با مقياس بزرگ و کارخانه‌های آزمايشی پرهزينه که به دليل ماهيت «نمونه‌ اوليه‌[۱۹]»  بودن آنها، صرف شده است.

– «طراحی صنعتی و نقشه‌کشی[۲۰]» شامل نقشه‌ها و طرح‌هايی که با هدف تعريف رويه‌ها و مشخصات فنی و عملياتی محصولات يا فرآيندهای توليد جديد يا بطور اساسی بهبود يافته، انجام می‌شود.

– تدوين استانداردهای فنی جديد يا اخذ و پياده‌سازی استانداردهای فنی محصولات يا فرآيندهای توليد جديد با بطور اساسی بهبود يافتهR&D است.

– «آزمايش‌های بالينی[۲۱]» که پيش از اخذ مجوز توليد بر روی دارو، واکسن يا درمان‌های جديد يا بطور اساسی بهبود يافته انجام می‌شود،R&Dمحسوب می‌شود.

– انجام مهندسی معکوس در چهارچوب پروژهR&Dبرای توسعه يک محصول جديد يا بطور اساسی بهبود يافته ،R&Dاست.

تذکر: توليد و فعاليت‌های فنی مرتبط با آن که شامل پيش توليد، توليد صنعتی، توزيع کالا و خدمات فنی وابسته و بازاريابی و فعاليت‌هايی که در اين ارتباط با استفاده از علوم اجتماعی (مانند تحقيق در مورد بازار) انجام می‌شود، همچنين رفع اشکالات تجهيزات و فرآيندهای توليد،R&Dنيست.

۲- توسعه نرم‌افزار  فعاليت توسعه نرم‌افزاری بعنوانR&Dمحسوب می‌شود که هدف پروژه و اتمام آن، مستلزم يک پيشرفت و رفع ابهام علمی و يا فناورانه، بصورتی نظام‌مند بوده و در راستای توليد يک محصول يا فرآيند توليد جديد يا بطور اساسی بهبود يافته، باشد. فعاليت‌های عادی و روتين نرم‌افزاری (مانند تطبيق نرم‌افزارهای موجود، ايجاد نرم‌افزارهای کاربردی با استفاده از روشهای فعلی، پشتيبانی از سيستم‌های موجود، عيب‌يابی سيستم‌ها و ترجمه زبان‌های کامپيوتر)، R&D نيستند.
۳- فعاليت‌های خدماتی  در فعاليت‌های خدماتی، پروژه‌ايR&Dاست که منجر به توليد دانش جديد شده و يا با استفاده از دانش (موجود) کابردهای جديدی را ابداع کند و مهمترين عامل برايR&D بودن اين فعاليت‌ها، وجود عنصر تازگی در آنهاست. فعاليت‌های R&D خدماتی هم می‌تواند در حوزه‌ فنی و هم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، باشد.
۴- فعاليت‌های علمی و فنی مرتبط با R&D  در صورتی فعاليت‌های علمی و فنی مرتبط باR&D مانند آزمودن و ‌کنترل کيفيت،R&Dمحسوب می‌شود که در راستا و در خدمت فعاليت‌هايR&Dانجام شود. اما اگر اين فعاليت‌ها اساسا برای اهدافی متفاوت با R&D برنامه ريزی شده باشند R&Dمحسوب نمی‌شوند.

§- مواردی مانند تست و استانداردسازی، بررسی‌های مربوط به سياست‌گذاری (مانند تحليل‌ برنامه‌ها و سياست‌ها)، گردآوری داده‌ها و پردازش و تحليل آنها و نظاير آن در صورتی که در راستا و يا بعنوان بخشی از پروژه‌هايR&Dانجام شود،R&Dاست ولی انجام اين فعاليت‌ها برای فعاليت‌های معمول،‌R&Dنيست.

§ –  ثبت اختراع مرتبط با پروژه های R&D، R&D است ولی خدمات ثبت اختراع توسط موسسات مختلف R&Dنيست.

§- امکان‌سنجی که برای بررسی عملی بودن پروژه‌های پژوهشی، انجام می‌شودR&Dمحسوب می‌شود. (اما امکان‌سنجی پروژه‌های مهندسی پيشنهادی با استفاده از فنون موجود، قبل از تصميم‌گيری درباره اجرای پروژه،R&Dنيست.)

۵- علوم اجتماعی و انسانی  در اين حوزه وجود قابل ملاحظه‌ای از عنصر نو بودن يا رفع ابهامات علمی يا فنی، معيار پذيرش يک پروژه بعنوان يک فعاليتR&D است. اين عنصر ممکن است در هر يک از بخش‌های مفهومی، روش شناختی و يا تجربی پروژه مورد نظر وجود داشته باشد. فعاليت‌های مرتبطی که دارای ماهيتی معمولی (و بدون نو بودن يا رفع ابهامات علمی يا فنی) هستند، را فقط زمانی می‌توانR&Dحساب کرد که بخش جدايی‌ناپذيری از يک پروژه خاصR&Dباشند يا به منظور کمک به چنين پروژه‌ای انجام شوند. مثلا موارد در زير حيطه فعاليت‌های معمولی بوده وR&Dنيستند: گزارشات تفسيری در مورد اثرات اقتصادی ناشی از تغيير ساختار مالياتی با استفاده از داده‌های موجود، استفاده از روش‌های استاندارد در روانشناسی برای گزينش کارکنان صنعتی و آزمودن ناتوانی خواندن در کودکان.
۶- آموزش و کارورزی  § -کليه آموزش‌های تخصصی نيروی انسانی، شرکت در کنفرانس‌ها و سمينارها، مطالعات و دريافت مشاوره‌های تخصصی در صورتی‌ که در راستای انجام فعاليت‌هايR&Dباشد،R&Dاست.

§-پژوهش‌های دانشگاهی و غيردانشگاهی دانشجويان دوره دکتری بر روی پروژه‌هايR&Dو نظارت اساتيدR&D بر اين پروژه‌ها و مطالعات اساتيد در راستای يک پروژهR&Dمشخص،R&Dمحسوب می‌شوند اما خواندن و تصحيح پايان‌نامه‌های دانشجويان توسط اساتيد، بعنوان R&Dحساب‌ نمی‌شوند.

۷- کسب دانش فنی و …  موارد زير در صورتی‌ که راستای توليد محصولات جديد يا بطور اساسی بهبود يافته و همچنين فرآيندهای توليد جديد يا بطور اساسی بهبود يافته، باشند بعنوان R&D محسوب می‌شوند؛

اخذ حق استفاده از اختراعات ثبت شده[۲۲] و اختراعات ثبت نشده، ليسانس[۲۳] و دانش فنی از ساير بنگاه‌ها و نهادها در صورتی که با بومی‌سازی آنها در بنگاه همراه باشد.

تذکر: اين بند نوآوری در حوزه‌هايی نظير بازاريابی (از قبيل تغييرات در شکل ظاهری محصولات) و نوآوری سازمانی را شامل نمی‌شود.

۸- فعاليت‌ حمايتی R&D  اگر فعاليتی از نوع علمی و فنی نظير خدمات کتابخانه‌ای و رايانه‌ای و يا از نوع اداری و دفتری باشد در صورتی که منحصرا برای بخش R&D انجام ‌شود، «فعاليت حمايتی مستقيم»R&Dمحسوب می‌شود و کارکنان و هزينه‌های اين فعاليت‌ بعنوان بخشی از کارکنان و هزينه‌هايR&Dمحسوب می‌شوند. اما اگر فعاليت‌ فوق علاوه بر بخشR&Dبرای تمامی بخش‌های بنگاه ارايه شود (مانند خدمات کتابخانه مرکزی سازمان)،‌ و نيز فعاليتی مانند خدمات حمل و نقل، نگهبانی، تهيه غذا و نظاير آن، که برای پشتيبانی از فعاليت‌های R&D انجام می‌شود، بعنوان «فعاليت‌ حمايتی غيرمستقيم»R&Dمحسوب شده و هزينه‌ی انجام

اين فعاليت‌ها‌ بعنوان هزينه‌های (سربار)R&D درنظر گرفته می شوند.

ب- اندازه‌گيری هزينه‌های تحقيق و توسعه

هزينه‌های زير در صورتی که در راستای انجام فعاليت‌هايR&D(مطابق با فهرست فعاليتهای تحقيق و توسعه در پيوست دو) باشد، بعنوان هزينه‌های R&D محسوب می‌شوند. همچنين چنانچه بخشی از هزينه‌های صرف شده توسط بنگاه،‌ علاوه بر استفاده در فعاليت‌هايR&Dدر ساير فعاليت‌ها نيز صرف شود(بعنوان نمونه،‌ استفاده از آزمايشگاه برای فعاليت‌هايR&D و فعاليت‌های ديگر)،‌ در اينصورت تنها بخشی از اين هزينه‌ها که صرف فعاليت‌های R&D می‌شود،‌ بعنوان هزينه های R&D محسوب می شوند.

سرفصل

اجزاء

توضيح

۱-هزينه‌های جاری ۱-۱-هزينه‌های کارکنان
R&D
۱-۱-۱-کليه پرداخت‌های نقدی و غيرنقدی به کارکنان R&D اعم از شاغلان محقق يا شاغلان «فعاليت حمايتی مستقيم»[۲۴] (مانند ارايه دهندگان خدمات علمی و فنی و کارکنان بخش اداری)، فعال در حوزه فعاليت‌های فهرست R&D پيوست دو.

اين پرداخت‌ها شامل حقوق و دستمزدها و همه هزينه‌های مربوط به کار يا مزايای شغلی مثل پاداش، استفاده از تعطيلات باحقوق،‌ پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی و تامين اجتماعی،‌ ماليات بر حقوق و غيره است.

۱-۱-۲- هزينه‌های سربار شامل پرداخت نقدی و غيرنقدی به شاغلان «فعاليت حمايتی غيرمستقيم» (مانند بخش خدماتی، حمل و نقل، حفاظت) و هزينه دريافت خدمات از شاغلان بيرون از بخشR&D(مانند کتابخانه سازمان يا ادارات مرکزی سازمان) و ساير هزينه‌ها مانند آب، برق، گاز، حمل و نقل و غيره که صرف فعاليت‌های فهرست R&Dپيوست دو شود،‌ می‌باشد.
۱-۲-هزينه‌های مصرفی شامل هزينه‌ خريدهای غيرسرمايه‌ای مانند کتاب، اشتراک کتابخانه‌ها،‌ هزينه ساخت نمونه‌های اوليه،‌ ملزومات آزمايشگاهی (مواد شيميايی،‌ حيوانات آزمايشگاهی و …)، هزينه‌های اخذ مشاوره‌ها، آموزش‌های تخصصی، دريافت خدمات علمی و فنی (مانند خدمات آزمايشگاهی) می‌باشد با اين شرط که همه اين موارد بايد صرف فعاليت‌های فهرستR&Dپيوست دو، شود.
۱-۳-ساير هزينه‌ها  هزينه‌های ثبت اختراع پروژه‌هايR&Dمطابق با فهرستR&D پيوست دو.

هزينه‌های ثبت طرح‌های صنعتی[۲۵].

۲-هزينه‌های سرمايه‌ای
R&D
۲-۱- زمين و ساختمان شامل هزينه‌های خريد زمين (بعنوان نمونه زمين‌های آزمايش،‌ مکان آزمايشگاه‌ها و کارخانه‌های آزمايشی) و ساختمان‌های ساخته يا خريداری شده و همينطور هزينه‌های اصلاحات اساسی و تعمير و تغيير اين ساختمان‌ها است.
۲-۲- ابزار و تجهيزات و نرم‌افزار شامل:

الف- ابزار و تجهيزاتی که مصرفی نيستند و ماهيت کالاهای سرمايه‌ای دارند مانند کامپيوتر و تجهيزات آزمايشگاه.

ب- نرم افزار رايانه که جداگانه قابل تشخيص است و برای اجرای فعاليتهای R&D استفاده می‌شود اما نرم افزاری که برای کاربرد در خلال يک پروژهR&D, طراحی می‌شود، در بخش هزينه‌های جاری درج می شود.

۲-۳-کسب دانش فنی و… موارد زير در صورتی‌ که راستای توليد محصولات جديد يا بطور اساسی بهبود يافته و همچنين فرآيندهای توليد جديد يا بطور اساسی بهبود يافته باشند، R&D هستند؛

اخذ حق استفاده از اختراعات ثبت شده[۲۶] و اختراعات ثبت نشده، ليسانس[۲۷] و دانش فنی از ساير بنگاه‌ها و نهادها.

تذکر: اين بند، نوآوری در حوزه‌هايی نظير بازاريابی (از قبيل تغييرات در شکل ظاهری محصولات) و نوآوری سازمانی را شامل نمی‌شود.

پيوست سه:

فهرست فعاليت‌های اصلی (غير پشتيبانی) و فعاليت‌های پشتيبانی در شرکت‌های دانش بنیان

   فعاليت های اصلی (غير پشتيبانی) فعاليت های پشتيبانی
۱٫ فعاليت های مديريت ارشد از جمله: برنامه ريزی راهبردی

۲٫ برنامه‌ريزی توليد و مديريت پروژه

۳٫ عمليات توليد و پردازش ورودی ها به منظور تبديل به محصول

۴٫ ارتباط با تامين کنندگان (از جمله: شناسايی، مذاکره و ارزيابی تامين کنندگان و تدوين برنامه های خريد)

۵٫ بازاريابی برای فروش، اخذ پروژه‌ها، انجام مذاکرات و برنامه‌ريزی مشتريان

۶٫ تحقيق و توسعه

۷٫ آزمايش، ساخت نمونه اوليه[۲۸]، تست، کنترل کيفيت

۸٫ تامين مالی و جذب سرمايه برای طرحها

۹٫ ارائه خدمات آموزشی به مشتريان

۱۰٫ ارزيابی و مطالعات امکان سنجی

۱۱٫ خدمات تخصصی پس از فروش

۱۲٫ مديريت فناوری از جمله ارزيابی، پيش بينی، قيمت گذاری، انتقال و تجاری سازی فناوری

۱٫ منابع انسانی، از جمله: جذب، آموزش، پاداش و ارتقاء  

۲٫ مالی و حسابداری

۳٫ حراست و نگهبانی

۴٫ فناوری اطلاعات و پشتيبانی شبکه

۵٫ انبار و کنترل موجودی

۶٫ تعميرات و نگهداری عمومی

۷٫ روابط عمومی و تبليغات عمومی

۸٫ کارپردازی و خريد تجهيزات و مواد اوليه و ملزومات اداری

۹٫ امور حقوقی

۱۰٫ خدمات گمرکی و بازرگانی

۱۱٫ امور خدماتی از جمله نظافت، آبدارخانه

۱۲٫ انجام بسته بندی

۱۳٫ توزيع محصولات و سازمان دهی شبکه توزيع

۱۴٫ فعاليت های مربوط به سلامت، ايمنی و محيط زيست[۲۹]، از جمله: ارزيابی اثرات زيست محيطی محصولات، ارزيابی ريسک های آينده و رسيدگی به شکايات

۱۵٫ مديريت دانش از جمله مستند سازی دانش، ايجاد شبکه های دانشی

 پيوست چهار:

دستورالعمل بررسی سوءسابقه شرکت‌ها

ماده۱- شرکت‌هايی که سوءسابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته‌اند (تسهيلات مالی و حمايت‌ها)، از شمول بررسی در قالب «آيين‌نامه تشخيص شرکت‌های دانش بنیان» خارج می‌باشند.

ماده۲- اعضای کارگروه، مشخصات شرکتهايی را که در تعامل با آنها، از انجام تکاليف قانونی و تعهدات خودداری کرده‌اند، در اختيار کارگروه قرار می‌دهند.

تبصره: صندوق نوآوری و شکوفايی از طريق اخذ اطلاعات از ساير نهادهای مالی، سابقه مالی شرکت‌های دارای سوء سابقه را استخراج و در اختيار کارگروه قرار می‌دهد.

ماده۳- در صورت تشخيص کارگروه، دبيرخانه کارگروه می‌تواند از ساير مراجع ذيربط نيز استعلام‌های لازم را دريافت دارد. دبيرخانه کارگروه می‌تواند برای اين منظور از کارگزار يا کارگزارن معتمد و صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

ماده۴– در صورت اعتراض شرکتها، کارگروه (يا کميته کارشناسی) بررسی و تصميم‌گيری نهايی را انجام خواهد داد.

ماده ۵- شرکتهای دانش بنیانی که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهيلات مالی و حمايت‌ها)، تاييديه دانش بنیان بودن آنها لغو می‌شود.

ماده ۶- پس از گذشت شش ماه از اجرای اين دستورالعمل، اصلاحات و نکات تفصيلی لازم از سوی کارگروه مصوب و اضافه شود.

[۱] علاوه بر تحصيل در دوره کارشناسی

[۲] مديرعامل يا مدير بخشی از يک شرکت يا سازمان

[۳] اختراعات تأييد شده از سوی ۱- بنياد ملی نخبگان ، ۲- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران ، ۳- کميسيون عالی ثبت اختراعات، اکتشافات و نوآوريهای صنايع دفاعی و مراکز تحقيقاتی وابسته به نيروهای مسلح، ۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۴] اختراعات ثبت شده از سوی چند نفر به صورت مشترک نيز مشروط بر آنکه عضو هيأت مديره دارای سهم موثر حداقل ۳۰ درصدی باشد، قابل قبول است.

[۵] علاوه بر تحصيل در دوره کارشناسی

[۶] مديرعامل يا مدير بخشی از يک شرکت يا سازمان

[۷] اختراعات تأييد شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران، بنياد ملی نخبگان، کميسيون عالی ثبت اختراعات، اکتشافات و نوآوريهای صنايع دفاعی و مراکز تحقيقاتی وابسته به نيروهای مسلح، يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۸] اختراعات ثبت شده از سوی چند نفر به صورت مشترک نيز مشروط بر آنکه عضو هيأت مديره دارای سهم موثر حداقل ۳۰ درصدی باشد، قابل قبول است.

[۹] دارای مجوز از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۱۰] لازم به ذکر است؛ در ابنجا منظور از تحقيق و توسعه، تعريف تحقيق و توسعه تجربی بر مبنای راهنمای فراسکاتی مد نظر است. اگرچه تغييرات اندکی در مصاديق آن متناسب با وضعيت کشور،‌ اعمال شده است.

[۲۴] در جدول فهرستR&D فعاليت‌های حمايتی مستقيم و غيرمستقيم، توضيح داده شده‌اند.

[۲۵]شامل هرگونه ترکيب خطوط يا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ‌ها و يا بدون آن، به گونه ای که ترکيب يا شکل يک فرآورده صنعتی يا محصولی از صنايع دستی را تغيير دهد. (موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری،‌ مصوب ۱۳۸۶)