آیین نامه تشخیص شرکتها

آیين نامه تشخيص شرکت دانش بنیان

برای اینکه بدانید دانش بنیان چیست و آشنایی با انواع شرکت دانش بنیان، نحوه تشخیص شرکت های دانش بنیان و مراحل قانونی فرایند دانش بنیان شدن مطالعه آیين نامه تشخيص شرکت دانش بنیان را به شما توصیه می کنیم.

مقدمه:

بر اساس ماده (۳) آيين‌نامه اجرايی قانون حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب هيئت محترم وزيران به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۹۱، آئين‌نامه حاضر جهت تشخيص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان به تصويب «کارگروه ارزيابی و تشخيص صلاحيت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان ونظارت بر اجرا» رسيد.

ماده۱- تعاريف

 • شرکت: شرکت يا مؤسسه‌ای که بصورت خصوصی يا تعاونی تمامی مراحل قانونی ثبت شرکت‌ها را در داخل کشور به اتمام رسانده باشد.
 • شرکت دانش بنیان: شرکت يا مؤسسه خصوصی يا تعاونی است که به منظور هم‌افزايی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحی و توليد کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهای مربوط تشکيل می‌شود.شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و نيز شرکت‌ها و موسساتی که بيش از پنجاه (۵۰) درصد از مالکيت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی باشد، مشمول حمايت‌های اين قانون نيستند.
 • سامانه: درگاه الکترونيکی متمرکزی است که اطلاعات شرکت‌های متقاضی، جهت بررسی در آن وارد می شود.
 • کارگروه: کارگروه «ارزيابی و تشخيص صلاحيت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده(۳) آيين‌نامه اجرايی «قانون حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»
 • کالاها و خدمات دانش بنیان: کالاها و خدماتی که مبتنی بر فناوری‌های برتر و با ارزش افزوه فراوان بوده و با تصويب کارگروه در فهرست حوزه‌های کالاها و خدمات دانش بنیان محسوب می شود.
 • تحقيق و توسعه: مجموعه فعاليت‌های خلاق و ابتکاری است که بر اساس يک روش اصولی و نظام‌مندِ تقاضامحور جهت افزايش ذخاير دانش و استفاده از آن ذخاير برای کاربردهای جديد صورت می‌پذيرد.
 • کارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاههايی اطلاق می‌شود که به منظور تشخيص صلاحيت شرکتها و موسسات دانش بنیان توسط کارگروه انتخاب می‌شوند.

ماده ۲- شاخص‌های تشخيص “شرکتهای دانش بنیان”

شاخص‌های تشخيص شرکتهای دانش بنیان، به دو دسته شاخص‌های عمومی و اختصاصی تقسيم می‌شوند. شرکت‌های متقاضی بايد علاوه بر شاخص‌های عمومی، شرايط مشخص‌ شده در يکی از سه دسته شاخص‌های اختصاصی را نيز احراز نمايند.

 • شاخص‌های عمومی
  • حداقل دو سوم از اعضای هيأت مديره شرکت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز کنند:
   • حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
   • حداقل ۳ سال سابقه فعاليت کاری يا علمی در حوزه فعاليت شرکت[۱] و يا سابقه مديريتی[۲] داشته باشند.
   • دارای حداقل يک اختراع ثبت‌شده ارزيابی شده داخلی[۳] يا يک اختراع بين‌المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.[۴]
  • حداقل نيمی از درآمد شرکت در يک سال مالی گذشته شرکت، ناشی از فروش فناوری، کالا و يا خدمات دانش بنیان (شامل خدمات تحقيق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان) آن شرکت از طريق قرارداد باشد.

تبصره: شرکت‌هايی که در مرحله تجاری‌سازی اولين کالای دانش بنیان خود هستند، در صورتی که دارای توليد پايلوت موفق باشند، و استانداردهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح داخلی يا بين‌المللی کسب کرده باشند، و دارای بازار مطمئن و يا اعلام نياز معتبر همراه با قرارداد توليد کالا باشند، از رعايت بند ۱-۲ مستثنی هستند.

 • سابقه بيمه پرداختی برای حداقل ۳ نفر از کارکنان تمام‌وقت شرکت، حداقل ۶ ماه باشد.

تبصره: پرونده شرکت‌هايی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (تسهيلات، حمايت‌ها، ماليات، بيمه و…)، طبق دستورالعمل پيوست بررسی خواهد شد.

 • شاخص‌های اختصاصی

شرکت متقاضی بايد علاوه‌ بر دارا بودن شاخص‌های عمومی، واجد کليه شرايط اختصاصی در يکی از دسته‌بندی‌های زير نيز باشد:

 • شرکت‌های توليدکننده کالاهای دانش بنیان
  • شرکت‌ بايد توليدکننده کالا يا کالاهای دانش بنیان مطابق «فهرست کالاهای دانش بنیان» مصوب کارگروه باشد که در (۲) سال گذشته آنها را در قالب کالاهای جديد يا ارتقاء يافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فنی، از طريق فعاليت‌های تحقيق و توسعه، نهادينه و بومی‌سازی کرده باشد.

تبصره: کالاهای جديد يا ارتقا يافته شرکت، دارای تأييديه‌ها و استانداردهای داخلی (در صورت وجود) يا جهانی بوده و در صورت موجود نبودن استاندارد، تأييد بهره‌بردار ذی‌صلاح را کسب کرده باشد.

 • نسبت نيروی انسانی تمام‌وقت در بخش‌های غيرپشتيبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاترِ فعال در بخش‌های مرتبط با توليد کالاهای دانش بنیان شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل (۳۰) درصد باشد.
 • شرکت دارای عملکرد تحقيق و توسعه فعال، با هزينه‌کرد تحقيق و توسعه حداقل معادل (۷) درصد فروش ساليانه شرکت باشد.
 • شرکت‌های تحقيق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی
  • فعاليت تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحی مهندسی شرکت، مرتبط با «فهرست کالاهای دانش بنیان» مصوب کارگروه باشد و خروجی تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحی مهندسی شرکت، در دو سال گذشته حداقل دو مورد، يا در يک سال گذشته حداقل يک مورد «بهبود فرآيند»، يا «توليد و عرضه کالا و خدمت ارتقاء يافته يا جديد» (در قالب قرارداد) باشد.
  • نسبت نيروی انسانی تمام‌وقت در بخش‌های غير پشتيبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاترِ فعال در بخش‌های مرتبط با خدمات تحقيق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل (۵۰) درصد باشد.
  • توليد شرکت حداکثر در حد توليد نمونه آزمايشی يا پايلوت باشد.

تبصره: واحد تحقيق و توسعه يا طراحی مهندسی منشعب از يک شرکت صنعتی، چنانچه به صورت يک شرکت مستقل حقوقی ثبت شود، می‌تواند مشمول بخش ۲-۲- شود.

 • شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات تخصصی دانش بنیان
  • خدمات آنها مطابق «فهرست خدمات دانش بنیان» مصوب کارگروه باشد.
  • نسبت نيروی انسانی تمام‌وقت در بخش‌های غير پشتيبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش‌های مرتبط با ارائه خدمات تخصصی دانش بنیان شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل (۵۰) درصد باشد.
  • مجموع هزينه‌های تحقيق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصی دانش بنیان ارائه شده توسط شرکت، حداقل معادل (۷) درصد درآمد ساليانه شرکت باشد.
  • حداقل درآمد ساليانه شرکت از خدمات تخصصی دانش بنیان برابر يک ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال ۱۳۹۱) باشد.
  • در يک سال گذشته حداقل يک قرارداد ارائه خدمات تخصصی دانش بنیان داشته باشد.

ماده۳- شاخص‌های تشخيص شرکت‌های “دانش بنیان نوپا”

شرکت‌های «دانش بنیان نوپا» بايد همه شاخص‌های تشخيص زير را احراز نمايند:

 • حداقل يک سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.
 • حداقل دو سوم از اعضای هيأت مديره شرکت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز کنند:
  • حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
  • حداقل ۱ سال سابقه فعاليت کاری يا علمی در حوزه فعاليت شرکت[۵] و يا سابقه مديريتی[۶] داشته باشند.
  • دارای حداقل يک اختراع ثبت‌ شده ارزيابی شده داخلی[۷] يا يک اختراع بين‌المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.[۸]
 • شرکت دارای معادل ۲ نفر نيروی انسانی تمام‌وقت باشد.
 • شرکت‌ بايد توليدکننده کالا يا کالاهای دانش بنیان، مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فنی، از طريق فعاليتهای تحقيق و توسعه نهادينه و بومی‌سازی کرده باشد و يا شرکت دارای برنامه طراحی و توليد کالاهای دانش‌بنيان باشد.

تبصره: برنامه شرکت برای طراحی و توليد کالای دانش بنیان، بايد به تأييد يکی از مراکز رشد يا پارک‌های علم و فناوری[۹] (چنانچه شرکت در همان مرکز رشد يا پارک علم و فناوری مستقر باشد) و يا ستادهای فناوری راهبردی (چنانچه حوزه فعاليت شرکت مرتبط با موضوعات يکی از ستادهای فناوری‌های راهبردی باشد) برسد.

 • شرکت دارای عملکرد تحقيق و توسعه باشد.

تبصره- تأييد شرکتهای «دانش بنیان نوپا»، دارای اعتبار يک ساله بوده و تنها برای يک دوره يک ساله (مجموعا دو سال) می‌تواند تمديد شود.

ماده ۴- فرآيند اجرايی

۱- پس از ورود اطلاعات توسط شرکتهای متقاضی در سامانه، دبيرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می‌کند و در مدت زمان مشخصی، نتايج بررسی‌ها را از آنها تحويل می‌گيرد و به کارگروه (يا کميته کارشناسی حسب مورد) ارجاع می‌دهد. پس از نهايی شدن بررسی‌ها، دبيرخانه کارگروه نتيجه را به شرکت متقاضی اعلام می کند.

۲- در صورت تاييد، شرکت متقاضی برای مدت ۲ سال شرکت دانش بنیان محسوب شده و موظف است در اين مدت فرآيند رتبه‌بندی شرکت خود را، بر اساس معيارها و فرايند رتبه‌بندی مصوب کارگروه به پايان برساند.

تبصره: درصورتی که شرکت نتواند در مدت ۲ سال پس از تأييد دانش بنیان بودن، رتبه‌بندی خود را به پايان برساند، و يا در صورت عدول از شرايط مندرج در اين آئين‌نامه در هر زمان، دانش بنیان بودن شرکت ملغی می‌شود.

اين آيين نامه در ۴ ماده و ۵ تبصره و ۴ پيوست در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ کارگروه به تصويب رسيد.