اخذ تسهیلات لیزینگ محصولات

اخذ تسهیلات لیزینگ محصولات دانش بنیان

به منظور اخذ تسهیلات لیزنگ برای محصول دانش بنیان برای شرکت دانش بنیان می بایست مراحل زیر طی شود.

  1. مراجعه فروشنده (شرکت دانش بنیان) به سامانه فن بازار ملی ایران به نشانی techmart.ir
  2. انتخاب یک “کارگزار تبادل فناوری” از فهرست منتشر شده در سامانه فن بازار ملی ایران
  3. انجام مذاکرات، حصول توافق و عقد قرارداد با کارگزار تبادل فناوری
  4. دریافت و تکمیل فرم های مربوطه و ارائه آن به همراه مدارک لازم به کارگزاری تبادل فناوری
  5. ارزیابی خریدار توسط کارگزار:

باید در نظر داشت که هر چند این ارزیابی همه جانبه است اما بعد مالی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و کارگزار باید توان خرید خریدار را موشکافانه تر بررسی کند. البته علاوه بر ارزیابی مالی کارگزار باید صلاحیت شرکت خریدار را برای خرید آن محصول خاص نیز بررسی نماید، بدین صورت که محصول خرید شده در زنجیره ارزش شرکت خریدار واقع باشد.

  1. ارزیابی فروشنده توسط کارگزار:

این ارزیابی همه جانبه بوده ولی بعد فنی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، بدین معنی که شرکت کارگزار باید صلاحیت شرکت فروشنده را از جهت تولید محصول با کیفیت ضمانت شده در قرارداد و در مهلت زمانی مقرر شده احراز نماید.

  • شرکت های دانش بنیانی که خواهان استفاده از خدمات تسهیلات لیزینگ می باشند باید در نظر داشته باشند که مراحل ۵ و ۶ بسته به کارگزار متفاوت می باشد ولی معمولا بیش از دو هفته زمان خواهد برد، اما در مواردی تعلل کارگزار باعث شده است تا این پروسه تا ۲ به دارزا کشیده شود.
  1. ارسال گزارش اعتباری کارگزار به کارشناس فن بازار ملی ایران

در صورتی که ایراداتی در گزارش دیده شود، کارشناس فن بازار ملی ایران از کارگزار می خواهد تا نسبت به تکمیل یا تصحیح گزارش اقدام کند که این فرآیند گاهاً ۲ هفته به طول می انجامد.

  1. جلسه پیش دفاع

این جلسه که معمولا با حضور خود شرکت ها تشکیل می شود، جلسه ای است تا ایرادات احتمالی گزارش به طور کامل بررسی و مرتفع شود، کارگزار در حضور شرکت ها به ارائه موضوع بپردازد و در صورتی که شرکت ها نسبت به گزارش انتقادی داشته و یا در مورد موضوعی نظر خاصی داشته باشند، فرصت انتقاد و یا دفاع از خود را بیابند.

  1. جلسه دفاع

در این جلسه که بدون حضور شرکت ها برگزار می گردد، ارائه نهایی توسط کارگزار انجام شده و کمیته ارزیابی نظر نهایی خود را نسبت به موضوع اعلام می دارند و تصویب نهایی انجام می پذیرد.