فرایند معافیت مالیاتی شرکتها

فرآیند معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

یکی از مزایای دانش بیان شدن بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان است، در صورتی که شرکت دانش بنیان هستید برای بهره مندی از معافیت مالیاتی مراحل زیر را طی نمایید.

۱- بررسی کالا و خدمات فعلی: مشاهده فهرست محصولات و نام تجاری آنها در کارتابل شرکت دانش بنیان در سامانه دانش بنیان. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴ است.)

۲- اعلام اصلاحات و تغییرات مورد نیاز و کالاهای جدید: اعلام مشخصات کالاهای جدید و هرگونه تغییر احتمالی در کالاهای قبلی و نام تجاری آنها از طریق کارتابل شرکت. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴ است.)

۳- مطالعه قوانین و ارسال تعهدنامه: قوانین معافیت مالیاتی و تعهدنامه باید توسط شرکت مطالعه گردد و تعهدنامه امضا شده در کارتابل شرکت بارگذاری شود. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴ است.)

۴- اجرای روش توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی (حسابرسی مالی): شرکت های دانش بنیانی که فروش کل آنها در سال مالی ۹۳ بیش از ده میلیارد ریال است، ملزم به حسابرسی مالی، مطابق روش توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی اعلام شده در سامانه دانش بنیان هستند. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ ۲۰ بهمن ۹۴ است.)

۵- مشاهده نتیجه اولیه و معرفی کارگزار ارزیاب (در صورت لزوم): در صورتی که شرکت کالا و خدمات جدید داشته باشد، کارگزار ارزیابی برای هر شرکت در سامانه دانش بنیان معرفی گردد. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ ۱۰ اسفند ۹۴ است.)

۶- ارزیابی مالیاتی: ارزیابی شرکت های مشخص شده در مرحله قبل در زمان توافق شده بین کارگزار با شرکت صورت می گیرد.

۷- ارسال قرارداد اجرای روش توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی (قرارداد حسابرسی): شرکت های با فروش بیش از ده میلیارد ریال، باید قرارداد اجرای روش توافقی رسیدگی به اسناد مالی (مورد شماره ۴) خود با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را ارسال نماید. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۴ است.)

۸- اطلاع رسانی نهایی محصولات مشمول معافیت: اطلاع رسانی نهایی کالاهای دانش بنیان تایید شده مشمول معافیت کلیه شرکت ها از طریق کارتابل شرکت در سامانه دانش بنیان صورت می گیرد. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ یکم تیر ۹۵ است.)

۹- تکمیل اظهارنامه مالیاتی: شرکت به منظور اعلام درخواست معافیت دانش بنیان به سازمان امور مالیاتی، در زمان تکمیل اظهارنامه باید ردیف ۱۵ جدول شماره ۶ را بر اساس محصولات تایید شده نهایی تکمیل نماید. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ ۳۱ تیر ۹۵ است.)

۱۰- ارسال اظهارنامه تکمیل شده و گزارش حسابرسی: بعد از تکمیل اظهارنامه، شرکت باید اظهارنامه ۹۴ خود را در کارتابل خود بارگذاری کند. شرکت های با فروش بیش از ده میلیارد ریال باید گزارش حسابرسی خود را نیز بارگذاری نمایند. (مهلت نهایی تکمیل این مورد تا تاریخ ۱۵ مرداد ۹۵ است.)

۱۱- اعلام نتایج نهایی به سازمان امور مالیاتی: اسامی و کالاهای تایید شده شرکت های دانش بنیان مشمول معافیت، به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.