استقرار در برج فناوری

استقرار شرکت دانش بنیان در برج فناوری

یکی از خدمات جدیدی که صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان انجام داده است ارائه تسهیلات در جهت کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان در مجتمع هایی است که تحت عنوان برج فناوری نام برده می شوند.

در این راستا می بایست حداقل ۱۰ شرکت دانش بنیان با یکدییگر توافق کرده و تجمیع شوند، سپس صندوق نوآوری و شکوفایی یک ساختمان برای این شرکت ها خریداری می کند و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار این شرکت ها قرار می دهد. ضوابط این خدمت از سوی صندوق به گونه ای است که می بایست شرکت های دانش بنیان ۳۰ درصد مبلغ مورد نیاز جهت خرید واحدهای برج فناوری (مجتمع فناوری) را در ایتدا به صورت آورده اولیه داشته باشند و بپردازند. صندوق نوآوری ۷۰ درصد باقی مانده را پرداخت می کند و شرکت ها به صورت اجاره به شرط تملیک به صندوق بازپرداخت می نمایند. پس از اتمام بازپرداخت سند مالکیت به نام شرکت های دانش بنیان صادر خواهد شد.