معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان از دیگر تمهیداتی است که در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

در اجرای مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی، درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قرارداد ها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکت ها و موسسات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت و یا موسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و همچنین پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.

free tax for knowledge-based firms

شرکت های دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری

در اجراي ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن، واحدهاي فناوري(پژوهشی و فناوري و مهندسی) مستقر در پارکهاي علم و فناوري که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت هاي محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهاي حاصل از فعالیتهاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارك هاي علم و فناوري تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت(رئیس) پارك از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه هاي بعدي آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

در اجراي تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداري از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.