سخنی از مدیر

      کارآفرينی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پيشرفت درعصر مدرنيته تلقی می‌شود. ما بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرهنگ کارآفريني» نمی‌توانيم به شاخص‌های رشد وتوسعه که ازطريق تغييردرروند توليد،‌بهره‌وری وتوان   افزايی فنی و صنعتی درعرصه اقتصاد حاصل می‌شود، دست يابيم.درگذرازمرحله سنتی به صنعتی بايد به توانمنديها و  قابليت‌های فردی کارآفرينان دربهره‌گيری ازمنابع طبيعی وبکارگيری تکنولوژی مدرناهتمام ويژه‌ای قائل شويم.   زيرا، آنها با بکارگيری روش‌های جديددر بازار، خود را برای استفاده بهينه از ابزار و  دستيابی به کيفيت مطلوب   کالا و خدمات آماده می‌سازند. 

کارآفرينی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. مروری بر ادبيات کارآفرينی نشان می‌دهد که مفهوم کارآفرينی برای اولين بار توسط اقتصاددانان مطرح شد.سپس با توجه به اهميت و نقش کارآفرينی در شکل‌گيری   تحولات اقتصادی در جوامع، دانشمندان علوم اجتماعی نيز به بررسی ويژگيهای فردی و  اجتماعی کارآفرينان پرداختند.