ساختار سازمانی

ساختار سازمانی کلینیک کارآفرینی

ردیف

اعضا

سمت

تحصیلات

سوابق کاری

1

جعفر علوی زاده

مدیریت

دانشجوی DBA

28 سال در صنعت

2

یعقوب عزیز زنجانی

نایب رئیس

مهندسی صنایع

18 سال در صنعت و دانشگاه

3

منصور اجاقی

دبیر

دکترای برق

20 سال در صنعت و دانشگاه

4

مصطفی جعفری

اعضا

دکترای مدیریت استراتژیک

عضو هیئت علمی دانشگاه

5

علیرضا کاظم زاده

       عضو               دکترای شیمی                    رئیس دانشکده

6

علی کلانتری

       عضو             مهندسی صنایع                 15 سال مدیریت

7

رضا پیرایش

       عضو              دکترای اقتصاد                   هیات علمی

8

محسن کمپانی

       عضو              دکترای شیمی                   هیات علمی

9

حبیب اله کاظمی

       عضو               دکترای شیمی                  رئیس دانشکده

10

       

11

       

12