کارآفرینی چیست؟

 کارآفرینی یعنی ایجاد بستر مناسب برای هر نوع فعالیتی که موجب کسب ارزش ودرآمد زایی میشود و باارائه و انجام فعالیت مشخص با ساختار و بوم کسب و کار مشخص برای خلق ارزش منتج به کسب ارزش بالاتر می شود.

 و کارآفرینی متفاوت از بحث خود اشتغالی است زیرا فرد کارآفرین کار را خلق میکند و بستر جدیدی از نوع کسب و کار با یک نوآوری و متفاوت از نمومه موجود خلق میکند و یا اصلا نمونه مشابه وجود ندارد و براساس احساس

نیاز توسط کارآفرین کسب و کار جدید خلق میشود.